Client

Menter Y Plu

Project Leads

Deio Jones

Menter Y Plu

Menter Y Plu is a community owned tavern in Llanystumdwy, Gwynedd, North Wales. Founded in September 2018 as a Community Benefit Society, with the aim of buying Tafarn y Plu, Llanystumdwy and run it as a community pub. In 2019 the property was purchased by raising £80,000 in community shares along with grants and loans. It has been open to the community ever since and provided vital services to the community over the Covid Pandemic.

R4C were brought in to support the further development of the tavern and its activities following our successful collaboration on a similar project not far away in Ty’n Llan, Llandwrog. Initially, Director Deio Jones supported the fundraising work by preparing their ‘Shared Prosperity Fund’ applications.  He then reviewed and revamped the Business Plan to support further applications to both NLHF and Community Ownership Funds, demonstrating the case for change and financial sustainability.

We’re still providing ongoing support to the group as they aim to deliver the major capital redevelopment work and look forward to seeing the vision realised over the coming months.

 

Tafarn dan berchnogaeth gymunedol yn Llanystumdwy, Gwynedd, Gogledd Cymru yw  Y Plu. Fe sefydlwyd Menter y Plu yn mis Medi 2018 fel Cymdeithas Budd Cymunedol, gyda’r nod o brynu Tafarn y Plu, Llanystumdwy a’i redeg fel tafarn gymunedol. Yn 2019 prynwyd yr eiddo trwy godi £80,000 mewn cyfranddaliadau cymunedol ynghyd â grantiau a benthyciadau. Mae wedi bod yn agored i’r gymuned ers hynny ac wedi darparu gwasanaethau hanfodol i’r gymuned dros y Pandemig Cofid.

Daeth R4C i mewn i gefnogi datblygiad pellach y dafarn a’i gweithgareddau yn dilyn ein cydweithrediad llwyddiannus ar brosiect tebyg nid nepell i ffwrdd yn Ty’n Llan, Llandwrog. I ddechrau, roedd ei Cyfarwyddwr Deio Jones yn ymgymryd a’r gwaith codi arian drwy baratoi eu ceisiadau ‘Cronfa Ffyniant Gyffredin’.  Yna adolygodd ac ailwampiodd y Cynllun Busnes i gefnogi ceisiadau pellach i’r NLHF a Chronfeydd Perchnogaeth Gymunedol, gan ddangos yr achos dros newid a chynaliadwyedd ariannol.

Rydym yn dal i ddarparu cymorth parhaus i’r grŵp wrth iddynt anelu at gyflawni’r gwaith ailddatblygu cyfalaf mawr ac edrychwn ymlaen at weld y weledigaeth yn cael ei gwireddu dros y misoedd nesaf.